Disclamer BHVK Leisure España SLU

Disclaimer BHVK Leisure España SLU

Algemeen

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door BHVK Leisure España SLU gevestigd te Burgh-Haamstede, Nederland, hierna te noemen ‘oltarent.com’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan de algemene voorwaarden.

Van tijd tot tijd kan oltarent.com onderhavige algemene voorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze algemene voorwaarden te controleren.

Disclaimer

oltarent.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt oltarent.com geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. oltarent.com kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van oltarent.com en/of van derden. oltarent.com is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. oltarent.com kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Leeftijd

U dient minimaal 25 jaar oud te zijn om transacties via deze website te kunnen verrichten.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het oltarent.com -logo en de merknamen ‘BHVK Leisure España SLU, Oltarent en ‘oltarent.com’ berusten bij oltarent.com.

De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

oltarent.com heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website (en eventuele andere distributiemethoden van oltarent.com, zoals mailings van oltarent.com) links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). oltarent.com is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen. Naast huur van accommodaties biedt oltarent.com haar klanten via deze website tevens de mogelijkheid om allerlei reisgerelateerde producten en diensten te kopen bij haar zakenpartners. U moet daarbij denken aan het huren van fietsen en het sluiten van reis- en annuleringsverzekeringen. Ten aanzien van het sluiten van reis- en annuleringsverzekeringen geldt het bovenstaande onverkort, met uitzondering van de wijze van betaling, welke rechtstreeks met oltarent.com wordt afgehandeld.

Deze reisgerelateerde producten en diensten verzorgt oltarent.com niet zelf. Dat doen gespecialiseerde zakenpartners. Wanneer u als reiziger een dergelijk product of een dergelijke dienst aanklikt op deze website, komt u vervolgens in contact met de betrokken zakenpartner. Een eventuele overeenkomst komt rechtstreeks tussen de reiziger en deze zakenpartner tot stand. oltarent.com draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor door de betreffende zakenpartner geleverde diensten of producten. Ook de betalingen vinden rechtstreeks door de reiziger aan de betrokken zakenpartner plaats. Ook daarvoor draagt oltarent.com geen verantwoordelijkheid en is zij niet aansprakelijk.

Elke derde partij die een link naar de website van oltarent.com wenst aan te maken, dient hiertoe eerst toestemming te verkrijgen van oltarent.com. Indien en voor zover oltarent.com een dergelijke link toestaat, brengt dit geen wederzijdse verplichting met zich mee inhoudende dat oltarent.com een link van bedoelde derde op haar website dient toe te staan.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met oltarent.com welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij oltarent.com de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

BHVK Leisure España SLU

Rotterdam, april 2012

copyright © 2012 oltarent.com

 Op dit moment aanwezig
Dineke

Nog vragen?

Wij staan voor u klaar

+31 (0) 111 654 512

mail ons

lees onze FAQ